اللهم اجعل سعیی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا و عملی فیه مقبولا و عیبی فیه مستورا یا اسمع السامعین

خدایا  تلاش و کوششم را با پاداش و خطاهایم را با بخشش همراه کن و عملم را قبول فرما و عیبم را بر من بپوشان، ای شنواترین شنوایان.

/ 0 نظر / 9 بازدید