"تنها زمانی که واقعا دانیم مدتی محدود بر روی این کره خاکی زنده هستیم و بدانیم که هیچ راهی برای دانستن زمان سرآمدن این مدت وجود ندارد یکایک روزهایمان را با تمامی ظرفیتش زندگی خواهیم کرد درست آن طور که گویی تنها روزی است که داریم. - الیزابت کوبلر-رایس

/ 0 نظر / 7 بازدید