جور دیگر باید زیست...

Wow, this horoscope is absolutly true , although today I feel energitic and happy. But in general it is a true statement about me and my days. This charitable work  made me laugh! Is correcting and editing the work of others part of charity work? Then that's true!!!بغلچشمک 

 "You have lofty goals and more often than not achieve them, Mitra. But sometimes you take on too much. Your energy becomes scattered and you scramble to fulfill all of your commitments. Your altruistic nature has you doing charitable work in addition to your paying work. It's a lot, even for you, to do in a day. You would be happier, and more rested, if you focused only on those projects near and dear to your heart. "

و اینم مطلب زیبایی که جایی خواندم امروزمنصوب به یکی ازشاگردان دکتر قریب :

"ساختمان ها عریض تر ، خلق و خو ها تنگ تر شده است

بزرگراه ها وسیع تر ، دیدگاه ها باریک تر شده است

خرج ها بیشتر و لذت ها کمتر شده است

خانه ها بزرگ تر اما خانواده ها کوچکتر شده است

رفاه بیشتر اما وقت کمتر شده است

درجات تحصیلی بالاتر اما احساس مشترک  تر

دانش بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر

متخصصین بیشتر اما مشکلات افزون تر

داروها فراوان تر اما سلامتی کمتر

بی مهابا خرج می کنیم ...کمتر می خندیم....تندتر می رانیم

سریع به اوج عصبانیت می رسیم ....تا دیر وقت بیدار می مانیم

خسته از خواب برمی خیزیم و کمتر مطالعه می کنیم

تلویزیون دیدنمان زیاد ....،دل به عبادت دادنمان کم !

به دارایی های خود افزوده ایم در حالی که از ارزش های خود کاسته ایم

بسیار زیاد حرف می زنیم ....اما به ندرت عشق می ورزیم

همه راه های رفت و برگشت به کره ماه را پیموده ایم ، اما در گذر از عرض خیابان برای ایجاد رابطه با همسایه جدید ،دچار مشکل هستیم

بیشتر نوشته ایم ، اما کمتر اموخته ایم

بیشتر طرح داده ایم ، اما کمتر به پایان برده ایم

آموخته ایم بشتابیم ، اما نیاموخته ایم صبر کنیم

ثروت های بیشتر ، اما معنویت کمتر داریم

آذوقه بیشتر و رضایت کمتر.......اشنایان بیشتر و دوستان کمتر

تلاش ها بیشتر و موفقیت ها کمتر شده است!

این زمان ، زمان صلح جهانی و جنگ خانگی است..

فراغت ها بیشتر و تفریح کمتر

روز سفرهای پرشتاب ، حوله و دستمالهای یک بار مصرف

اخلاقیات در این روزگار فراموش شده است....

جور دیگر باید زیست..."

/ 1 نظر / 11 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

من سر به تنم زیاد بود از اول شالوده ام از تضاد بود از اول بعاد مرا عشق به هم ریخته بود روحم به تنم گشاد بود از اول[گل]