می خواستم دیروز بنویسم تولدم مبارک ٬ که توی راه بودم و نشد. حالا بنویسم که ورود به سی سالگیم ثبت بشه !  همیشه فکر می کردم  وارد دهه چهارم زندگی شدن ٬ یعنی اینکه دیگه جوان نیستی و از فکر اینکه  بگم سی ساله هستم می ترسیدم.... هنوز هم شاید همینطوری باشه ٬ ولی وقتی به پشت سر نگاه می کنم ٬ دوست دارم همین جایی که هستم باشم. دوست ندارم دوباره بیست ساله باشم و نگران درس و .... گویی هر مرحله ای در زندگی یک دوره ای دارد !

/ 1 نظر / 6 بازدید
etee

امشب از عجز برآرم به خدا دست دعایی که رسد روز سپیدی... [گل][گل][گل]