یکی از برنامه های جالب BBC ٬برنامه Sunday am است. مهمانان این برنامه به بررسی روزنامه های یکشنبه می پردازند و بعد مجری برنامه -اندرو مار- با  یکی از غالبا چهره های مهم سیاسی مصاحبه می کند. امروز این  نوشته درباره مجری این برنامه رو دیدم ٬ جالب بود: 

 "Despite having a first-class degree and having read an unfeasibly large number of books, it began to dawn on me that I couldn't actually do anything...I was a scientifically illiterate innocent. "

/ 0 نظر / 6 بازدید