خدایا هزاران بار شکرت بخاطر همه نعمتهایی که به ما دادی و اینکه همیشه سایه لطف و مهربانیت بر سر من و خانواده ام بوده است. خدایا لطفت را از ما دریغ مدار و ما را لحظه ای به خود وامگذار. خدایا نعمت سلامتی را از ما مگیر و همه بیماران را شفا ببخش. خدایا از گناهان کوچک و بزرگ ما بگذر و ناسپاسی های مارا نادیده بگیر. خدایا هرچه خیر و صلاح ماست را برایمان مقدور گردان. زبان من از حمد و سپاست عاجز است. به من نیرویی ده که بیشتر در خدمت خلقت باشم . خدایا ما را توانا گردان تا از این نوگل باغ زندگیمان به بهترین حال بتوانیم مراقبت کنیم و بتوانیم طوری موقق به تربیتش شویم که بنده ای صالح و خدمتکار برای تو و بندگانت باشد. خدایا به پدر و مادرم سلامتی و طول عمر عطا من و خانواده ام را از نفوذ هرچه باد ویرانگری است حفظ کن.  خدایا راضیم به رضای تو .....

/ 0 نظر / 9 بازدید