جانب بحر می روم ! پاک کنید راه را !

درشکنید راه را ! پاره کنید مشک را 
 جانب بحر می روم ، پاک کنید راه را !
قصد جفاها نکنی ، ور بکنی با دل من
 وا دل من ، وا دل من ! وا دل من! وا دل من!
قصد کنی بر تن من ، شاد شود دشمن من
 وانگه از ین خسته شود ، یا دل من ، یا دل تو
 عشق ، چو خونخواره شود ، رستم بیچاره شود
 کوه احد  پاره شود، آه چه جای دل من ؟........

مولوی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید