میدود فکر
میدود عمر
میدود ،میدود ، میدود راه
میدود موج و مهواره و ماه
میدود زندگی خواه و ناخواه
من چرا گوشه ای می نشینم؟......

/ 0 نظر / 12 بازدید