میگذرم .....


ره بي پاياني دارم من ٬ سر بي ساماني دارم من......

زمان عجیب سریع میگذرد و من مانده ام با کلی کار عقب مانده که باید یکی از این روزها انجام دهم

.........

/ 1 نظر / 10 بازدید
زئوس

ما زمان را می کشیم زمان ما را به خاک می سپرد آپ شد در ستایش دیوانگی