ای وطن ...

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس/ چه سفر ها کرده ایم/ ما برای بوسیدن خاک سر قله ها / چه خطرها کرده ایم/ ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود / خون دل ها خورده ایم/ ما برای آن که ایران خانه خوبان شود / رنج دوران برده ایم / ما برای بوییدن گل نسترن / چه سفر ها کرده ایم / ما برای نوشیدن شورابه های کویر / چه خطر ها کرده ایم/ ما برای خواندن این قصه عشق به خاک / خون دل ها خورده ایم/ ما برای جاودان ماندن این عشق پاک/ رنج دوران برده ایم......

............................

/ 0 نظر / 8 بازدید