امروز دوباره به بخش نوزادان (NICU) رفتم تا لباسهای باران را که کوچک شده برای بخش  ببرم  و چه احساس بد و ترسناکی بهم دست داد. جایی که دو ماه خانه دخترم بود و ما هر روز انجا بودیم ٬ حالا به مکانی غریب برایم تبدیل شده ! ....

/ 0 نظر / 8 بازدید