"تقدس و خرد را فراموش کنید
و مردم هزار بار شادتر خواهند بود.
عدل و اخلاقیات را فراموش کنید
و مردم تنها آن چه درست است را انجام می دهند.
سود و صنعت را فراموش کنید
و دیگر دزدی وجود نخواهد داشت.
... اگر این سه کافی نیستند،
در مرکز دایره باقی بمانید
و اجازه دهید همه چیر به دور خود بگردد."

ــ لائو تزو/تائو تِ چینگ

/ 2 نظر / 33 بازدید
لیلا

منم با این نوشته موافقم ، اما.. اینها همه شجاعت میخواهند! ترس را چه کنم؟؟!!..