آرزو دارم ...

این نامه زیبا را بشنوید:نامه ی دکتر پرویز ناتل خانلری به پسرش آرمان

این هم بخشی از این نامه :

" آرزو دارم که فردا تو هم در صف این کسان در ایی.یعنی در صف کسانی که به قدر و شآن خود پی برده اند،می دانند که اگر برای ایران ابروئی نماند خود نیز ابرو نخواهند داشت.می دانند که برای کسب این شرف کوشش باید کرد و رنج باید برد.

ارزوی من این است که تو هم در این کوشش و رنج شریک باشی.مردانه بکوشی و با این دشمن درون که فسادست به جنگ برخیزی.اگر در این پیکار فیروز شدی دشمن بیرون کاری از پیش نخواهد برد.و گیرم که بر ما بتازند و کار ما را بسازند باری اینقدر بکوشیم تا پس از ما نگویند که مشتی مردم پست و فرومایه بودند و بماندن نمیارزیدند!

زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ        اخر کم از انکه دست و پائی بزنیم؟ "

...

/ 0 نظر / 15 بازدید