"بر آنچه دلخواه من است حمله نمي برم خود را به تمامي بر آن مي افكنم . اگر بر آنم تا ديگر بار و ديگر بار بر پاي توانم خاست راهي به جر اينم نيست . "- مارگوت بيكل

/ 0 نظر / 7 بازدید