ياران ره عشق منزل ندارد   اين بحر مواج ساحل ندارد
باري كه حملش نايد ز گردون   جز ما ضعيفان حامل ندارد
چون ما نباشيم مجنون كه ليلي    غير از دل ما محمل ندارد

/ 0 نظر / 7 بازدید