سه ره پیداست.
نوشته بر سر هریک بسنگ اندر،
حدیثی که ش نمی خوانی برآن دیگر.
نخستین: راه نوش و راحت و شادی.
به ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادی.
دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام،
اگر سر برکنی غوغا، وگر دم درکشی آرام.
سه دیگر: راه بی برگشت، بی فرجام.

اخوان

/ 0 نظر / 14 بازدید