Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

همه تغیرات حتی آنهایی که به شدت آرزو داشته ایم با اندوه همراه است.زیرا آنچه پشت سر می گذاریم بخشی از خودمان است.باید ابتدا در یک زندگی بمیریم تا سپس بتوانیم به زندگی دیگر وارد شویم....
آناتول فرانس

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢ - MT