Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers ((کودکان آن گونه زندگی می کنند که آموخته اند)) - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
((کودکان آن گونه زندگی می کنند که آموخته اند))


اگر کودکی با انتقاد زندگی کند:می آموزد که محکوم کند.
اگر کودکی با عناد و دشمنی زندگی کند:می آموزد که کینه جو باشد.
اگر کودکی با ترس زندگی کند:می آموزد که بهراسد.
اگر کودکی با ترحم زندگی کند:می آموزد که احساس بدبختی کند.
اگر کودکی با تمسخر زندگی کند: می آموزد که متزلزل باشد.
اگر کودکی با حسادت زندگی کند: می آموزد که حسود باشد.
اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند: می آموزد که احساس گناه کند.
اگر کودکی با تشویق زندگی کند: می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد.
اگر کودکی با مقبولیت زندگی کند: می آموزد که عشق بورزد.
اگر کودکی با تایید زندگی کند: می آموزد که خودش را دوست بدارد.
اگر کودکی با شناخت زندگی کند: می آموزد که در زندگی هدف داشته باشد.
اگر کودکی با تعاون زندگی کند: می آموزد که می آموزد که سخاوتمند باشد.
اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند: می آموزد که راستگو و درستکار باشد.
اگر کودکی با ایمنی زندگی کند: می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد کند.
اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگی کند: می آموزد که زندگی زیباست.
اگر کودکی با بردباری زندگی کند: می آموزد که صبور باشد.
اگر کودکی با تشویق زندگی کند: می آموزد که قدردانی کند.
اگر شما با آرامش زندگی کنید: کودک شما آماده می شود تا آرام و پویا زندگی کند 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ - MT