Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

این شعرگونه از دکتر نورالدین فرهیخته رو امروز اینجا خوندم ٬  خیلی با مفهوم و زیباست ٬ حیفم اومد اینجا نذارمش که فراموش نکنم که  : "جدایی از عمل٬درد سخنگو در همه دنیاست."  و اینکه آنکه اجازه سخن دارد٬سخن برای گفتن ندارد و آن را که گفتنی بسیار است مجال گفتن نیست٬ولی بالاخره:

یکی باید قدم را پیش بگذارد

یکی باید حقایق را بدون پرده برگوید.

یکی باید درخت واقعیت را بپیراید.

یکی باید بگوید،آنچه باید بود و خواهد بود.

یکی باید نقاب از چهره خاطی براندازد.

همیشه یک نفر باید به پا خیزد

همیشه یک نفر باید فدا گردد

و...به دنبالش چه صدها صد نفر خیزند

و پویش غیر از این برخاستن ها نیست.

و اما ای سخنگو دیده ای هرگز تو کار کوره پزها را؟

تو هرگز خشت را در کوره ها چیدی؟

تو هرگز خود به دباغی گذر کردی؟

مشام جانت از عطر عفن پر شد؟

تو هرگز روی اشکوب دهم آجر به هم چیدی٬

وز آن بالا به پایین ها نظر کردی؟

و گاهی هم از آنجا سرنگون گشتی؟

تو هرگز سنگ معدن را در آن اعماق صد متری ز جا کندی؟

و هیچ انگشت زیبایت میان پره ها له شد؟

تو گرد و خاک سیمان را به ششهایت فرو کردی؟

تو هرگز چای را چیدی...؟

نشا کردی؟درو کردی...؟

به دنبال گله در دشت و در کهسار گردیدی؟

و شب دستی پر از خالی به سوی خانه برگشتی؟

بگو جانم چطور از پشت میزت این چنین٬

از عدل می لافی؟

نمی پرسم که عادل کیست...

سخنگو جان...عدالت چیست؟

نمی گویم تو ناحقی...نمی گویم تو بر حقی...ولی

علم تو حتما غیر ملموس است.

نمی دانی که درد بهره ده ها چیست؟

نمی دانی که کیف بهره کش ها چیست؟

و استاد تو هم٬ هرگز نمی دانست

و شاگرد تو هم هرگز نمی داند

برایت نقل شد روزی٬همان را نقل خواهی کرد.

نمی دانم کدامین یک٬ولی حتما یکی از این میان فردا

به میزی تکیه خواهد زد

...مقام شامخ استاد خواهد یافت.

سخن از اقتصاد و ارزش و تولید خواهد بافت.

و این تکرار تکرار است...تکرار

نمی پرسم مقصر کیست؟می پرسم که نقص از چیست؟

یقین این فتح باب فکر خواهد بود

کمی اندیشه شاید سودمند افتد

جدایی از عمل٬درد سخنگو در همه دنیاست."

 

( راستی  امروز بعد از مدتها اینجا هوا آفتابی بود و گفتم برم بیرون یک قدمی بزنم !!! ولی اینقدر بد زمین خوردم ٬ که یادم نمیاد هیچوقت اینطوری در عمرم زمین خورده باشم ٬ تمام سر زانوم و دستم زخمی شد و کلی درد میکنه ٬ خدا رو شکر که صورتم  به زمین نخورد !!! آخ دستم ...)

 

 

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥ - Passenger