Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

"تقدس و خرد را فراموش کنید
و مردم هزار بار شادتر خواهند بود.
عدل و اخلاقیات را فراموش کنید
و مردم تنها آن چه درست است را انجام می دهند.
سود و صنعت را فراموش کنید
و دیگر دزدی وجود نخواهد داشت.
... اگر این سه کافی نیستند،
در مرکز دایره باقی بمانید
و اجازه دهید همه چیر به دور خود بگردد."

ــ لائو تزو/تائو تِ چینگ

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ - Passenger