Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

به دل گویم که چون مردان صبوری کن ، دلم گوید :
نه مردم نی زن گر از غم ز زن تا مرد میدان ......

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ - Passenger