Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

سه ره پیداست.
نوشته بر سر هریک بسنگ اندر،
حدیثی که ش نمی خوانی برآن دیگر.
نخستین: راه نوش و راحت و شادی.
به ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادی.
دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام،
اگر سر برکنی غوغا، وگر دم درکشی آرام.
سه دیگر: راه بی برگشت، بی فرجام.

اخوان

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ - Passenger