Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

قلبم در کالبدم نمی‌گنجد
کالبدم در اتاق
اتاقم در خانه نمی‌گنجد
خانه‌ام در دنیایم
و دنیایم در عالم نمی‌گنجد
منفجر خواهم‌شد.

از فرط خشم حرف‌نمی‌رنم
وگرنه سکوت من
در آسمان‌ها نمی‌گنجد
این اندوه را
چگونه می‌توانم به دیگران بفهمانم
که قلبم کوچک است
برای عشق
و مغزم در سرم نمی‌گنجد.

آه! شقیقه‌هایم! سرم از درد
می‌ترکد
فهمیدم، دیگر فهمیدم
نمی‌توانم این موضوع را
به دیگران بفهمانم.

عزیز نسین

نمی‌دانی چه‌قدر وحشتناک است که انسان حس کند بسیار بد بازی‌می‌کند.«آنتوان پاولویچ چخوف»

 

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥ - Passenger