انتخاب با توست 

به دنیا پا نهاده ای 

درست مانند :

کتابی باز ساده و نانوشته

باید  سرنوشت خود را رقم بزنی 

خود و نه دیگری 

چه کسی می تواند چنین کند ؟

چگونه ؟

چرا ؟

به دنیا آمده ای 

همچون یک بذر زاده شده ای  

می توانی همان بذر بمانی و بمیری 

اما می توانی گل باشی و بشکفی 

میتوانی

درخت باشی و ببالی 

"اوشو"

   + Passenger - ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩