Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

"تنها زمانی که واقعا دانیم مدتی محدود بر روی این کره خاکی زنده هستیم و بدانیم که هیچ راهی برای دانستن زمان سرآمدن این مدت وجود ندارد یکایک روزهایمان را با تمامی ظرفیتش زندگی خواهیم کرد درست آن طور که گویی تنها روزی است که داریم. - الیزابت کوبلر-رایس

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩ - Passenger