Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers وطن ؟!! - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
وطن ؟!!

"وطن از آنجا مفهوم پیدا می کند که کانون "یادگارها" است و گرنه خاکی بیش نیست و یادگارها هم حاصل کوشش انسانی اند. ایران یعنی دستاوردهای انسانیش از گذشته های دور."

"کسانی که به آرزوی آزادی یا شغل یا امنیت یا منظور دیگری اقامت در خارج را انتخاب کرده اند از یک جهت شاید برد داشته اند ولی از جهت دیگر باخت با آنهاست زیرا گوهر تاریخی خود را بی کارکرد گذارده اند. بعضی ها گفته اند که "هرجا فرهنگ ایران در یاد ماست آنجا وطن ماست" ولی این با واقعیت تطبیق نمیکند زیرا فرهنگ وابسته به خاک است جدایی ناپذیر از کل جو کشور حتی مولوی در قونیه با آنکه شهری با فرهنگ ایرانی بود و گرداگردش فارسی زبانان بودند مثنوی خود را با این فراق نامه شروع کرد که:

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش   باز جوید روزگار وصل خویش

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق  تا بگویم شرح درد اشتیاق "

از کتاب بازتابها - دکتر اسلامی ندوشن

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ - Passenger