Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

چون باد صبا در به درم
با عشق و جنون همسفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم
رسوای زمانه منم  ديوانه منم....

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥ - Passenger