Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است

یکی از ترانه های مورد علاقه دوران کودکی من @ امروز اتفاقی یادم آمد .  

پروا مکن بشتاب همت چاره ساز است 

باید خطر کردن سفر کردن رسیدن 

  ننگ است از میدان رمیدن آرمیدن

  چشم از هوس از خورد از آرام بردار

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸ - Passenger