Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

و  چه شادم من امروز . بدون هیچ دلیل و علتی . بعد از چند روز غمگینی بدون انهم دلیل اگرچه دیشب خوب هم نخوابیده بودم و چندین بار برای شیر دادن به باران بیدار شده بودم امروز صبح زود بیدار شدم و بجای رفتن به جیم در هوای بارانی ٣ دور دور ÷پارک دویدم و چه احساس شادابی خوبی داشتم. از صبح هم در دانشگاه همه کارهای عقب افتاده ام رو انجام داده ام. 

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸ - Passenger