Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

با من اکنون چه نشستنها،خاموشیها
با تو اکنون چه فراموشی ها
چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران باد
من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خویشتنی
من اگر برخیزم تو، اگر برخیزی،همه برمی خیزند
من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد....

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥ - Passenger