بسیار مهم است که فقط آن کاری را بکنید که دوست دارید
در این صورت اگر فقیر باشید یا گرسنه و یا در خرابه ای زندگی کنید
باز هم زندگانی کاملی خواهید داشت. و در پایان روزهای عمرتان
از زندگانی خود شاکر خواهید بود.
زیرا همان کاری را انجام داده اید که برای آن به اینجا ـبه این دنیاـ
آمده اید.      ویلیام شکسپیر

   + Passenger - ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸