Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

بسیار مهم است که فقط آن کاری را بکنید که دوست دارید
در این صورت اگر فقیر باشید یا گرسنه و یا در خرابه ای زندگی کنید
باز هم زندگانی کاملی خواهید داشت. و در پایان روزهای عمرتان
از زندگانی خود شاکر خواهید بود.
زیرا همان کاری را انجام داده اید که برای آن به اینجا ـبه این دنیاـ
آمده اید.      ویلیام شکسپیر

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸ - Passenger