Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers زندگی - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
زندگی

 زندگی را به فردا مگذار
زندگی را به فردا مگذار
رویاهای گاه بگاه را باکی نیست
به فردا های دور میندیش،
پشیمان روزهای رفته مباش
تنها به امید
افقهای امروز را بنگر.
به هدف خویش بی هراس دست برآور
هر چند بعید نماید
و پیروزی چون فرا چنگ آمد
به شگفتی اندر مشو.
در میانه مردم جهان، آنان که به راستی برگزیده‌اند،
آنان که به رویای خویش دست می‌یابند،
همواره آن کسانند که تنها روی بدان می‌کنند
که آنان را مشتاقند.
باری، یکی باش نه از بیشمار خیل
بلکه در میان اندک شمار خاص.

کولین مک کارتی

Live life without fear, confront all obstacles
and know that you can overcome them.
...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ - Passenger