Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

امان از دست ای خونه های انگلیسی که اینقدر جیر جیر سقفهشون صدا می کنه . با چه زحمتی خانم کوچولو رو شها می خوابونیم و تا یکی از پلها بالا میره با صدای سقف بیدار میشه ....

 

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧ - Passenger