Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

 امروز دوباره به بخش نوزادان (NICU) رفتم تا لباسهای باران را که کوچک شده برای بخش  ببرم  و چه احساس بد و ترسناکی بهم دست داد. جایی که دو ماه خانه دخترم بود و ما هر روز انجا بودیم ٬ حالا به مکانی غریب برایم تبدیل شده ! ....

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٧ - Passenger