Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

می خواستم دیروز بنویسم تولدم مبارک ٬ که توی راه بودم و نشد. حالا بنویسم که ورود به سی سالگیم ثبت بشه !  همیشه فکر می کردم  وارد دهه چهارم زندگی شدن ٬ یعنی اینکه دیگه جوان نیستی و از فکر اینکه  بگم سی ساله هستم می ترسیدم.... هنوز هم شاید همینطوری باشه ٬ ولی وقتی به پشت سر نگاه می کنم ٬ دوست دارم همین جایی که هستم باشم. دوست ندارم دوباره بیست ساله باشم و نگران درس و .... گویی هر مرحله ای در زندگی یک دوره ای دارد !

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۱٧ خرداد ۱۳۸٧ - Passenger