Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers Just feeling happy with no reason.... - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
Just feeling happy with no reason....

امشب دلم می خواد تا فردا می بنوشم من
زیباترین جامه هایم را بپوشم من
از خونه ما ناامیدیها سفر کرده
گویا دعاهای من خسته اثر کرده
من روز و شب را می شمارم تا رسد فردا .....


 
این آهنگو همینطوری گذاشتم. رادیو داشت این آهنگ قدیمی رو  پخش می کرد ٬ یک لحظه کلی احساس شادی و خوشحالی ته دلم ایجاد کرد.

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٧ - Passenger