Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

گر فاش شود عیوب پنهانی ما ای وای به خجلت و پریشانی ما

ما غره به دین‌داری و شاد از اسلام

گبران متنفر از مسلمانی ما

(هاتف اصفهانی )

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۸٥ - Passenger