Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

نیمه شبان تنها ٬ در دل این صحرا ٬گمشده ی خود را می جویم ...

..................

.......................

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥ - Passenger