Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers مرا گویی کجایی من چه دانم ؟؟ - متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
مرا گویی کجایی من چه دانم ؟؟

مرا گویی چه می جویی دگر تو   ورای روشنایی من چه دانم
مرا راه صوابی بود گم شد   ار آن ترک خطایی من چه دانم
بلا را از خوشی نشناسم ایرا  به غایت خوش بلایی من چه دانم

(مولانا)

...

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۳ شهریور ۱۳۸٦ - Passenger