Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

میدود فکر
میدود عمر
میدود ،میدود ، میدود راه
میدود موج و مهواره و ماه
میدود زندگی خواه و ناخواه
من چرا گوشه ای می نشینم؟......

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦ - Passenger