Lilypie - Personal pictureLilypie Fifth Birthday tickers متن هایی برای هیچ

 

متن هایی برای هیچ
 

برای چندمین بار در طول سالهای اخیر قسمت فارسی BBC دوباره بحث و نظرخواهی در ارتباط با مهاجرت و به بیانی دیگر فرار مغزها را آغاز کرده است.  در شرح این نظرخواهی این سوال را مطرح کرده است :
"آیا همین که نخبه ای را بشناسیم، برایش کف بزنیم و او را به حال خودش رها کنیم بدون اینکه فرصت حرف زدن و حتی اعلام وجود را به او بدهیم، کافی است تا به سوی سعادت جامعه و پیشرفت راهی هموار بسازیم؟ آیا پیشرفت جامعه و آبادانی کشور و بهبود وضعیتهای بحرانی، در گرو تلاش نخبگان و مغزهایی نیست که سعی می کنند هر روز سریعتر از دیروز، به آن سوی آبها کوچ کنند؟"

...

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ - Passenger