حکمت محض ....

حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین

خاص کند بنده ای مصلحت عام را

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

وصف ترا گر کنند ور نکنند اهل فضل

حاجت مشّاطه نیست روی دلارام را

در میان صفحات یکی از  کتابهام این شعر زیبا رو دیدم که نمیدونم چند سال پیش به یادگار نوشتم.   در جهان مدرن آکادمیک این دو سطر اول شعر حضرت سخن سعدی منو به یاد سیستم  citation و Google Scholar میندازه که : حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین خاص کند بنده ای مصلحت عام را   ولی مهم این که : 

وصف ترا گر کنند ور نکنند اهل فضل  حاجت مشّاطه نیست روی دلارام را ... 

   + Passenger - ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۱ دی ۱۳٩٤